Αναθεώρηση διπλώματος οδήγησης άνω των 74 ετών


Από την δημοσίευση του ν. 4530/2018 στις 30/03/2018, με άρθρο 65 τροποποιήθηκε το πδ 51/2012 και προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 7 ως εξής:

«3. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών υποχρεούνται ανά τρία (3) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών υποχρεούνται ανά δύο (2) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε
κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν.».

Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων αρχίζει στις 30/08/2018.