Π.Ε.Ι


1) Τι είναι το Π.Ε.Ι.; 
Το Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή και εμπορεύματα. 

2) Γιατί υπάρχει το Π.Ε.Ι.; 
Το Π.Ε.Ι. προβλέφθηκε με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι: 
• Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, 
• Η συνεχής επιμόρφωση των οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους, 
• Η βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων που απασχολούνται, 
• Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οικολογικής οδήγησης. 

3) Ποιοι πρέπει να κατέχουν Π.Ε.Ι.; 
Π.Ε.Ι. πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE και D1, D1E, D, DE. 

4) Πόσα Π.Ε.Ι. υπάρχουν; 
Υπάρχουν δύο Π.Ε.Ι.: 
α) Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης C1, C1E, C, CE. 
β) Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης D1, D1E, D, DE. 

5) Μπορώ να εργασθώ ως οδηγός μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων χωρίς Π.Ε.Ι.; 
Όχι, εκτός κι αν λόγω περιστάσεων υπαχθείτε σε κάποια εξαίρεση. 

6) Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι.; 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι οδηγοί που χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία: 
- Ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, 
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h, 
- Εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας, 
- Υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού, για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης και νέων ή μεταποιημένων ή διασκευασμένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία. 
- Χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης, 
- Χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή ΠΕΙ, 
- Χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές 
μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων, 
- Μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού (η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για οδηγούς που μεταφέρουν εμπορεύματα τα οποία πρόκειται να πωλήσουν ή να μεταποιήσουν), εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. 

6) Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του Π.Ε.Ι.; 
Η ισχύς του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας είναι πενταετής και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης. 

7) Πως μπορώ να αποκτήσω το Π.Ε.Ι.; 
Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων: 
Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω αρχικής επιμόρφωσης. (Έκδοση Π.Ε.Ι με εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
 
Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω περιοδικής κατάρτισης απευθυνόμενοι σε οποιαδήποτε Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. της Χώρας στην οποία θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών. 
 
Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς επιβατών: 
Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω αρχικής επιμόρφωσης. (Έκδοση Π.Ε.Ι με εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.
 
Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D1, D1E, D, DE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης απευθυνόμενοι σε οποιαδήποτε Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. της Χώρας στην οποία θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών. 

8) Τι περιλαμβάνει η διαδικασία για την έκδοση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης; 
Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. 
Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών και 2 μελέτες περιπτώσεων στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων. Η διάρκεια εξέτασης για την 2η δοκιμασία είναι 90 λεπτά. 
Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών. 

9) Πως μπορώ να ανανεώσω τη διάρκεια ισχύος του Π.Ε.Ι. μου; 
Η ισχύς του Π.Ε.Ι. ανανεώνεται οποτεδήποτε από τους οδηγούς που είναι ήδη κάτοχοι Π.Ε.Ι. ή από τους οδηγούς που απέκτησαν την άδεια οδήγησης C1, C1E, C, CE και D1, D1E, D, DE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 αντίστοιχα, μέσω περιοδική κατάρτισης η οποία πραγματοποιείται σε Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. 

10) Τι περιλαμβάνει η περιοδική κατάρτιση; 
Η περιοδική κατάρτιση για την ανανέωση του Π.Ε.Ι. πραγματοποιείται μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών τα οποία υλοποιούνται από εγκεκριμένες Σχολές / Κέντρα Π.Ε.Ι. και τα οποία περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση του οδηγού. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση η Σχολή / Κέντρο Π.Ε.Ι. θα εφοδιάσει τον οδηγό με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης η οποία θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία εκδόθηκε η άδεια οδήγησής του, για την έκδοση του Π.Ε.Ι. 

11) Μετά το πέρας της περιοδικής κατάρτισης θα εξετασθώ για την ανανέωση της ισχύος του Π.Ε.Ι.; 
Όχι, δεν προβλέπεται εξέταση για την ανανέωση της ισχύος του Π.Ε.Ι. Θα πρέπει όμως ο οδηγός να παρακολουθήσει όλη την ύλη της κατηγορίας (επιβατών ή εμπορευμάτων) για την οποία θέλει να ανανεώσει το Π.Ε.Ι. του. 

12) Σε πόσες ημέρες πρέπει να ολοκληρώσω το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης; 
Όλη η ύλη του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης της κατηγορίας επιβατών ή εμπορευμάτων πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες, σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η εξαρχής παρακολούθησή του. 

13) Η άδεια οδήγησης και το Π.Ε.Ι. μου έληξαν. Μπορώ να εγγραφώ στη Σχολή και να παρακολουθήσω πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης; 
Ναι, δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε ισχύ η άδεια οδήγησης ή το Π.Ε.Ι. για την εγγραφή και την παρακολούθηση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης. Για την έκδοση όμως του Π.Ε.Ι. από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και ανανέωση της άδεια οδήγησης. 

14) Ποια η μορφή του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.); 
Το Π.Ε.Ι. έχει αποκλειστικά και μόνο τη μορφή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο διαθέτει συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά ή τη μορφή του κοινοτικού κωδικού «95» ο οποίος αναγράφεται πάνω στην άδεια οδήγησης. Σήμερα, στην Ελλάδα για την απόδειξη κατοχής του Π.Ε.Ι. οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αναγράφουν τον κωδικό «95» στην άδεια οδήγησης του οδηγού. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να φέρει το Π.Ε.Ι. μαζί του (σε οποιαδήποτε μορφή κι αν το κατέχει) καθ’ όλη τη διάρκεια οδήγησης του οχήματος. 

15) Πρόκειται να εργασθώ στο εξωτερικό ως επαγγελματίας οδηγός μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, θα χρειασθεί να κατέχω κι εκεί Π.Ε.Ι.; Αν εκδοθεί στην Ελλάδα αναγνωρίζεται στο εξωτερικό; 
Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/59/ΕK η κατοχή Π.Ε.Ι. από τους επαγγελματίες οδηγούς μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Π.Ε.Ι. αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε ή τη μορφή που έχουν (κοινοτικός κωδικός «95» στην άδεια οδήγησης ή Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού). 

16) Ποιες συνέπειες έχει στην Ελλάδα ο οδηγός μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων οποίος δεν είναι κάτοχος Π.Ε.Ι.; 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες.